CAT LoRa Starter Kit ตอนที่ 8 เปิด-ปิดหลอด LED ผ่านเครือข่าย LoRa by CAT

บทความนี้จะเป็นการประยุกต์การใช้งานโมดูล RTC (DS3231) จากบทที่แล้ว โดยเราจะเขียนโปรแกรมกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับการเปิด-ปิดหลอดไฟ LED โดยช่วงเวลาการเปิด-ปิดจะถูกส่งมาจากเครือข่าย LoRa by CAT

ตั้งเวลาเปิด-ปิดหลอดไฟ LED ผ่านเครือข่าย LoRa by CAT ได้

 1. CAT LoRa Starter Kit
 2. DS3231 Module
 3. Red LED
 4. Green LED
 5. 330 ohm resistor
 1. SmartEverything HTS221 : https://github.com/ameltech/sme-hts221-library
  (เนื่องจากมีการใช้ CatLoRaS76S จากตอนที่ 4 )
 2. DS3231 Real-Time Clock : https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231

Payload ที่เราจะใช้สำหรับการตั้งค่าวันและเวลาในการเปิด-ปิดหลอด LED เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย เราจะออกแบบ Format โดยใช้เลขฐานสิบทั้งหมดโดยมีขนาดข้อมูลรวมทั้งสิ้น 14 บิตโดยมี Format ดังนี้

 • เริ่มต้น (7 บิต)→ 2020–01–24 12:10:59 → 20200124121059
 • สิ้นสุด (7 บิต)​2020–01–24 14:30:00 20200124143000
 • จากนั้นนำวันและเวลาทั้งสองมาต่อกันจะได้ Payload คือ 2020012412105920200124143000

กำหนดให้

 • เริ่มเปิดเวลา 2020–01–23 09:10:59 ถึง 2020–01–23 14:30:00
 • Payload คือ 2020012309105920200123143000

เราสามารถทดลองส่ง Payload มายัง Node ของเราได้ที่

Test Downlink : https://loraiot.cattelecom.com/portal/home/downlink

ในการเขียนโปรแกรมนี้ผมได้นำ Library จากบทความเก่าเข้ามาใช้งาน ประกอบด้วย

 • CatLoRaS76S.h ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย LoRa by CAT
 • LedModule.h ที่ใช้ในการควบคุมหลอดไฟ LED

และทำการสร้าง DateTimeLib.h ขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการเปลี่ยนวันที่และเวลาให้อยู่ในรูปแบบของ UNIX TIME ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบวันที่เพราะมีค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม (uint32_t)

ไฟล์หลัก content-catlora-lab8.ino

ในส่วนของฟังก์ชั่น setup() เราจะทำการตั้งค่าและเปิดใช้งานอุปกรณ์

1.เปิดใช้งาน LED Module และเริ่มการตั้งค่าระบบด้วยการเปิดไฟ Red Led

// Initialize LED 
redLed.begin();
greenLed.begin();
redLed.on();

2.เปิดใช้งานตัวควบคุมเวลา RTC Module (DS3231) และตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้เวลาปัจจุบัน แต่ถ้าต่อจากแหล่งจ่ายไฟโดยตรงจะไม่มีการตั้งเวลาใหม่ ตัวโมดูลจะใช้เวลาที่เดินอยู่ในตัวโมดูลทันที

// Initialize DS3231 
Serial.println("Initialize DS3231");
clock.begin();
if (clock.isReady() && Serial) {
clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
}

3.เปิดใช้งานและเชื่อมต่อ LoRa by CAT

// Initialize LoRa 
Serial.println("-> Lora Setting...");
lora.begin(115200);

Serial.println("-> Lora ABP Join...");
lora.joinABP(String(LORA_ABP_CLASS),
String(LORA_DEV_EUI),
String(LORA_DEV_ADDR),
String(LORA_NWKS_KEY),
String(LORA_APPS_KEY));

4.ทำการแปลงค่าวันเวลาการเปิดปิดหลอดไฟที่ได้ตั้งไว้เริ่มต้นให้อยู่ในรูปแบบของ UNIX TIME ด้วย DateTimeLib.h เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบเวลาปัจจุบันกับ RTC Module และการแปลงค่ารอไว้นี้มีผลต่อความเร็วในการทำงาน เพราะไม่ต้องแปลงค่าทุกครั้งที่มีการเปรียบเทียบทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น

// Convert datetime setup led to unixtime 
startLedUnixtime = DateTimeLib::unixtime(startLedTime);
stopLedUnixtime = DateTimeLib::unixtime(stopLedTime);

5.เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้นจะทำการปิดหลอดไฟ Red Led

  redLed.off(); 
Serial.println("-> Ready Go.");

ในส่วนของฟังก์ชั่น loop() เป็นส่วนของการทำงานหลักทั้งหมดของระบบประกอบ

เราจะทำการควบคุมเวลาให้ระบบทำงานทุก ๆ 1 วินาที โดยใช้เวลาจาก DS3231 และแสดงค่าเวลาปัจจุบันบนหน้าจอ Terminal

void loop() { 
dt = clock.getDateTime();

if (dt.second != seconds) {
seconds = dt.second;
// ----- Show current datetime on terminal
String datetime = String(clock.dateFormat("Y-m-d H:i:s", dt));
Serial.println(datetime);

// Main Code Area
}
}

ในส่วนของ //Main Code Area จะมีการทำงานหลัก ๆ ด้วยกัน 3 แบบคือ

1.ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ LED โดยเช็คจากเวลาปัจจุบัน ถ้าอยู่ระหว่าง startLedUnixtime และ stopLedUnixtime ให้ทำการเปิดไฟ

// ----- Convert current datetime to unixtime -----
uint32_t utNow = DateTimeLib::unixtime(
dt.year,
dt.month,
dt.day,
dt.hour,
dt.minute,
dt.second);
// ----- Check datetime for action -----
if (utNow >= startLedUnixtime && utNow <= stopLedUnixtime) {
greenLed.on();
} else {
greenLed.off();
}

2.ส่งข้อมูลบางอย่างไปยัง Network Server ผ่านเครือข่าย LoRa by CAT เนื่องจากถ้าเราไม่ส่งข้อมูลอะไรเข้าระบบเราจะไม่สามารถรับค่าที่เก็บไว้ใน Downlink ได้ แต่เนื่องจากข้อกำหนดของเครือข่าย LoRa by CAT ได้มีข้อกำหนดว่าการส่งข้อมูลขึ้นระบบในแต่ละครั้งต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 20 วินาที ดังนั้นในที่นี้จึงเขียนควบคุมให้ส่งทุก ๆ วินาทีที่ 30 และ 60 uint8_t intervalLoraTX = 30;

// ----- LoRa TX -----
if (seconds % intervalLoraTX == 0) {
loraTransmit();
}

3.อ่านค่าตอบกลับจาก Network Server ผ่านเครือข่าย LoRa by CAT (ที่เราได้ส่งไว้ในข้อที่ 2) เพื่อรับข้อมูล Payload ของ Downlink ที่ใช้สำหรับการตั้งค่าวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด แล้วทำการแตกข้อมูลตาม Format ที่เราออกแบบไว้ เก็บค่าข้อมูลที่ได้เข้าสู่ตัวแปล startLedUnixtime และ stopLedUnixtime

// ----- LoRa RX -----
if (seconds % intervalLoraRX == 0) {
loraReceive();
}

บทความนี้ก็ขอจบเพี่ยงเท่านี้ครับ ในบทความหน้าจะเป็นการเปลี่ยนจากหลอด LED เป็น Relay Module เพื่อใช้สำหรับการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านครับ

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store